Allgemeine Geschäftsbedingungen von Surprose

Algemene voorwaarden

 1. INFORMATIE OVER ONS

Deze website wordt beheerd door Surprose B.V. ("wij") en de goederen die u koopt zullen door ons worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij het KVK in Nederland onder het nummer 74173413 en is gevestigd in Oldenzaal, Nederland.

Ons BTW-nummer is NL 859797028 B01.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op service@surprose.nl, telefonisch op het nummer + 31 (0)85 822 5435 of schrijf ons op het bovenstaande adres. Surprose is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.trustedshops.nl kan worden geraadpleegd.

 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

 1. BESTELLEN

U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting". Door te klikken op "Bestelling met betalingsverplichting" is uw bestelling geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via verkoop@surprose.nl.

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

 1. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

 1. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren in Nederland en België. Mocht in Duitsland uw bestelling willen leveren, dan verwijzen wij u naar www.surprose.de. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Voor het stipt aanleveren op de gewenste leverdatum zijn wij afhankelijk van onze vervoerder. In ruim 95% van de gevallen zal op de gewenste datum worden geleverd, anders de daaropvolgende werkdag. Onze producten zijn dusdanig verpakt dat de versheid ook bij een extra dag blijft gewaarborgd.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

 1. BETALING

Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina "Verzending en Betaling".

 1. GARANTIE

Volgens uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat. Echter, het wettelijk gestelde garantietermijn geldt niet voor versproducten, zoals onze rozen.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

- voor een volledige terugbetaling zorgen
- voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
- naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

 1. EIGENDOM

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

- in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
- in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

 1. ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

 1. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

Klanten hebben een herroepingsrecht van twee weken.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen, zonder opgave van een reden, te herroepen op een overeenkomst. In de periode van de Valentijnsdag kunnen wij bestellingen meer annuleren vanaf 10-02-2024, vanaf 12:00. Ook wijzigingen in de bestelling zijn vanaf dat moment niet meer mogelijk.

Het herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (Surprose BV, Berkstraat 100, 7572 CD Oldenzaal, Nederland, service@surprose.nl, telefoon: +31 85 822 5435) op de hoogte te stellen van uw beslissing tot het gebruiken van het herroepingsrecht door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld d.m.v. een bief of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde model van herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om het herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de aankondiging van het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór het einde van het herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u zich herroept op de overeenkomst, zullen wij u alle betalingen wie wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voorvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij door beide partijen is goedgekeurd en anders is afgesproken. In geen enkel geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen weigeren om enige terugbetalingen te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat als eerst tot onze kennis komt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u bij ons melding maakt van de herroeping, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzend. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw eigen rekening. U bent zelf aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

 • Contracten en overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel overschreden zal worden.
 • Ook wanneer speciale rozen besteld zijn die speciaal voor onze klanten bij de kweker worden gesneden, kan na de orderbevestiging niet zomaar de order geannuleerd of veranderd worden. Hierover beslist Surprose om te beoordelen of annulering / verandering nog mogelijk is.

Herroepingsbeleid opgesteld met de Trusted Shops legal texter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Stappen bij annuleren van bestelling

(Als u de aankoop wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 • Naar Surprose B.V., Berkstraat 100, 7572 CD Oldenzaal, service@surprose.nl, Nederland
 • Ik/Wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gemaakte overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen (*) / de levering van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*) / ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en) (*)
 • Adres van de consument(en) (*)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
 • Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is

 

Leeftijds check
Je moet 18 jaar of ouder zijn, om dit product te kunnen kopen
Geboortedatum